Date 02/Aug/2011 Location Kiev - Zhulyany (UKKK/IEV)
Model Yakovlev Yak-40 Reg UR-87685 (cn 9840502)
Airline Untitled Flight -
Remark -